Algemene leveringsvoorwaarden Werx

Reiskosten

Inlener betaalt alleen reiskosten als werknemer met zijn privé-/bedrijfsauto voor de inlener moet rijden.

Reistijdvergoeding

Alleen als werknemer tijdens reguliere werktijden voor inlener moet rijden van project naar project.

Proeftijd

De eerste dag geldt als proeftijd. Indien de kandidaat niet aan uw verwachtingen voldoet, factureren wij deze gewerkte uren niet. Wij bieden u de gelegenheid de kandidaat om te wisselen voor een andere, indien beschikbaar. Na deze eerste werkdag gelden de bepalingen zoals vermeld staan in deze overeenkomst.

Facturering

Per week op basis van nacalculatie, dan wel van door inlener akkoord bevonden uren declaratieformulieren. Inlener wordt in de gelegenheid gesteld om een door hem akkoord bevonden handtekeningenlijst voor aanvang aan Werx B.V. te overleggen ter verificatie. Inlener verplicht zich om de door hem of namens hem afgetekende urenlijsten als voor akkoord te beschouwen. Nadien is er geen discussie meer mogelijk over al dan niet akkoord bevonden urenlijsten. Deze urenlijsten worden door inlener uiterlijk op zaterdag van de week waarin de uitzendkracht(-en) zijn/hun werkzaamheden hebben verricht doorgemaild naar uren@werx.se.

Uitzending

De uitzendkracht is in dienst van Werx B.V..Vanaf het moment dat uitzendkracht zich bij inlener meldt tot het einde van de uitzendperiode staat de uitzendkracht onder toezicht van inlener. Gedurende deze periode is de inlener verantwoordelijk voor alle gevolgen van hetgeen de uitzendkracht in de uitoefening van de werkzaamheden doet of nalaat te doen, al dan niet met opzet of in overeenstemming met de door de inlener gegeven instructies. Inlener dient zich ten opzichte van de uitzendkracht te houden aan de ter plaatse geldende regel- en wetgeving. Inlener zal al de geldende veiligheidsregels in acht nemen en deze ook laten uitvoeren en controleren om de veiligheid van onze werknemers te waarborgen.

Aansprakelijkheid

Werx B.V. is tegenover inlener niet aansprakelijk voor de vergoeding van enige schade, verlies of kosten die ontstaan door toedoen of nalaten van de uitzendkracht of die anderszins bij de uitvoering van deze overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende overeenkomsten van derden tot vergoeding van dergelijke schade en/of kosten.

Betalingsvoorwaarden

Factuurbedragen dienen binnen 14 dagen overeenkomstig de op de factuur aangeven wijze te zijn voldaan. Alle prijzen in deze opdrachtbevestiging zijn exclusief 21% BTW. Als betalingen langer dan 90 dagen uitblijven, is inlener aan Werx B.V. over het dan totaal openstaande saldo, de op dat moment gehanteerde wettelijke rente verschuldigd.

Concurrentiebeding

Het inlenende bedrijf is niet gemachtigd om de uitzendkracht c.q. detacheringskracht, welke door Werx B.V. aan u wordt uitgeleend, gedurende een periode vanaf de ingangsdatum van deze overeenkomst tot 6 maanden na beëindiging daarvan, over te nemen of in te lenen via een ander uitzend- c.q. detacheringbureau, zonder toestemming vooraf van Werx B.V. Bij het in gebreke blijven van het inlenende bedrijf is Werx B.V. gerechtigd om een dwangsom van €15.000,- persoon te vorderen van het inlenende bedrijf.

Acceptatie

Wij verzekeren al onze inleenbedrijven bij een kredietverzekeraar. Uitvoering van de opdracht geschiedt onder voorbehoud van acceptatie van uw onderneming door onze kredietverzekeraar.

Ondertekening

Werx B.V. verzoekt inlener (bij voorkeur tenminste 1 week) voor de geplande aanvang van het inlenen van vermelden arbeidskracht deze opdrachtbevestiging ondertekend te retourneren. Indien de levering reeds geschiedt alvorens deze opdrachtbevestiging getekend retour is ontvangen, gelden de voor zover bedoelde en genoemde leveringsvoorwaarden van deze opdrachtbevestiging en mag door Werx B.V. worden aangenomen dat het inleenbedrijf akkoord gaat met alle voorwaarden zoals omschreven.

Opzegging

De inlener informeert Werx B.V. ruimschoots (minimaal 5 werkdagen) van te voren over het aflopen van de inleenperiode. Dit kan zowel per reguliere post alsmede per mail geschieden.

Slotbepaling

Op deze overeenkomst is het Nederlandse Recht van toepassing.

Elke werkdag bereikbaar tussen 8:30 en 17:30 uur

Voor spoedgevallen zijn wij 24/7 bereikbaar via WhatsApp of E-mail